Estate Planning is een instrument om op een zo gunstig mogelijke manier vermogen op te bouwen voor de volgende generatie. Het gaat daarbij niet alleen om besparing van in de toekomst verschuldigde successierechten, maar om algehele vermogens- en inkomensplanning (ook wel financiële planning genoemd). Bij Estate Planning wordt het internationale perspectief niet uit het oog verloren. Ook wordt standaard contact gezocht met andere (internationale) specialisten zoals notarissen, bankiers en buitenlandse fiscalisten. De belastingadviseur is in de meeste gevallen de persoon die alle activiteiten initieert en coördineert.

Redenen voor mensen om over te gaan tot Estate Planning zijn:

  • Het treffen van financiële voorzieningen voor nabestaanden (langstlevende en/of kinderen).
  • Het voorkomen van problemen bij verdeling van de nalatenschap.
  • Het besparen van erf- en schenkbelasting.
  • De continuïteit van het (familie)bedrijf of het waarborgen van kapitaal.
  • Het overhevelen van vermogen naar de volgende generatie(s).